Bestemmingsplan ter inzage – New development plan for Marlot

Met ingang van 31 oktober 2017 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen te vinden is onder planID:  NL.IMRO.0518.BP0311GMarlotReig-50VA;
– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Haagse Hout > Marlot – Reigersbergen;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied wordt begrensd door de Benoordenhoutseweg, de Landscheidingsweg, de Bezuidenhoutseweg en het Haagse Bos.

Het bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen is een beschermend bestemmingsplan als bedoeld in de Monumentenwet en het overgangsrecht van de Erfgoedwet. De waarden die ten grondslag liggen aan de aanwijzing van het gebied tot beschermd stadsgezicht worden wederom met dit bestemmingsplan beschermd. Het doel van het bestemmingsplan is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een actueel juridisch-planologisch kader.

Beroepsmogelijkheid

Van 1 november tot en met 12 december 2017 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 297679;

– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 december 2017, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een oud juridisch adviseur bij de Raad van State heeft voor ons het plan doorgelicht en geen bijzonderheden aangetroffen. Het gaat slechts om kleine wijzigingen, voornamelijk in de benamingen van de diverse categorieën in het bestemmingsplan.

A legal executive with experience in these matters has looked into the new development plan and found nothing of great importance for our neighbourhood.  Marlot will remain a protected historic district. Changes in phrasing are mainly the issue.

27 oktober 2017

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Expert van de afdeling Juridische Zaken

R. Sakkee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *