Bestemmingsplan ter inzage – New development plan for Marlot

BESTEMMINGSPLAN – Inloopbijeenkomst maandag 26 juni 2017 van 17.00-19.00 in Hotel Van der Valk Wassenaar De Bijhorst, Zijdeweg, Wassenaar. Information evening on this subject is on Monday 26/6 from 17.00-19.00 hrs.

Ontwerp

Het ontwerp-bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 26 mei tot en met 6 juli 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).
Het plangebied wordt begrensd door de Benoordenhoutseweg, de Landscheidingsweg, de Bezuidenhoutseweg en het Haagse Bos.

Het bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen is een beschermend bestemmingsplan als bedoeld in de Monumentenwet en het overgangsrecht van de Erfgoedwet. De waarden die ten grondslag liggen aan de aanwijzing van het gebied tot beschermd stadsgezicht worden wederom met dit bestemmingsplan beschermd. Het doel van het bestemmingsplan is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een actueel juridisch-planologisch kader.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-752 5109 of  070-353 4309. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Een oud juridisch adviseur bij de Raad van State heeft voor ons het plan doorgelicht en geen bijzonderheden aangetroffen. Het gaat slechts om kleine wijzigingen, voornamelijk in de benamingen van de diverse categorieën in het bestemmingsplan.

A legal executive with experience in these matters has looked into the new development plan and found nothing of great importance for our neighbourhood.  Marlot will remain a protected historic district. Changes in phrasing are mainly the issue.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 26 juni 2017 wordt van 17:00 tot 19:00 uur voor dit bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in het Van der Valk Hotel Den Haag – Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar.

Den Haag, 22 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Den Haag

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Expert van de afdeling Juridische Zaken

R. Sakkee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *