Maand: mei 2017

Met ingang van 31 oktober 2017 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen te vinden is onder planID:  NL.IMRO.0518.BP0311GMarlotReig-50VA;
– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Haagse Hout > Marlot – Reigersbergen;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied wordt begrensd door de Benoordenhoutseweg, de Landscheidingsweg, de Bezuidenhoutseweg en het Haagse Bos.

Het bestemmingsplan Marlot – Reigersbergen is een beschermend bestemmingsplan als bedoeld in de Monumentenwet en het overgangsrecht van de Erfgoedwet. De waarden die ten grondslag liggen aan de aanwijzing van het gebied tot beschermd stadsgezicht worden wederom met dit bestemmingsplan beschermd. Het doel van het bestemmingsplan is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een actueel juridisch-planologisch kader.

Beroepsmogelijkheid

Van 1 november tot en met 12 december 2017 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 297679;

– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 december 2017, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een oud juridisch adviseur bij de Raad van State heeft voor ons het plan doorgelicht en geen bijzonderheden aangetroffen. Het gaat slechts om kleine wijzigingen, voornamelijk in de benamingen van de diverse categorieën in het bestemmingsplan.

A legal executive with experience in these matters has looked into the new development plan and found nothing of great importance for our neighbourhood.  Marlot will remain a protected historic district. Changes in phrasing are mainly the issue.

27 oktober 2017

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag, namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Expert van de afdeling Juridische Zaken

R. Sakkee

Openluchtoncert op zondagmiddag 2 juli op het binnenplaats van de Parkflat
Open Air Concert on Sunday afternoon 2 July in the grounds of the Parkflat

OPENLUCHTCONCERT

zondag 2 juli 2017 om 16.00 uur
Op de binnenplaats van de Parkflat Marlot speelt het

ADEM ENSEMBLE
(Fluit, hobo, klarinet)
“Van Mozart tot Modern”

Alle bewoners van Marlot en hun vrienden en familie zijn van harte welkom. Het concert duurt ca. 1 uur. De toegang is gratis. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Marlotkerk. Borrel na afloop.

Aanmelding (nodig ivm huur van stoelen) is mogelijk t/m 28 juni, bij voorkeur via muziek@marlot.nl of telefonisch, 070 -3832226.

Als u moeilijk ter been bent en hulp nodig hebt bij het vervoer, laat het ons weten. Wij zien u graag op 2 juli a.s.!

We welcome all Marlot residents, their family and friends. Free entrance. The concert will last ca. 1 hour. In case of inclement weather, the concert will take place in the Marlot Church. Meet and greet after the concert.

Please let us know by June 28, if you would like to attend, preferably by e-mail to muziek@marlot.nl or by phone 070 -3832226.

If you cannot reach the Parkflat or the church without assistance, let us know. We are looking forward to meeting you all on July 2nd!

VERKEERSMAATREGELEN BEZUIDENHOUT EN MARLOT
OP ZONDAG 28 MEI 2017
Zondag 28 mei a.s. wordt door de atletiekvereniging The Hague Road Runners voor de 21e keer de wedstrijd “The Royal Ten” georganiseerd over 3 afstanden. Alle afstanden starten en finishen op de Prinses Beatrixlaan voor het Sdu- gebouw. De Prinses Beatrixlaan zal hierdoor tussen 08:00 en 18:00 uur richting centrum zijn afgesloten. Voor deze wedstrijd is een vergunning verkregen van de Gemeente Den Haag. Om de lopers een verkeersvrije doorgang te verlenen is in overleg met de politie Haaglanden een aantal verkeersmaatregelen getroffen.
Verkeer uit de wijk Bezuidenhout-West kan via de J.P. Coenstraat tijdens het evenement alleen rechtsaf of rechtdoor.

Marlot
Een aantal straten in Marlot is tussen 14:00 uur en 15:30 uur voor het verkeer afgesloten t.w.: de Hofzichtlaan, Hoogwerflaan, Zuidwerflaan en de parallelweg van de Bezuidenhoutseweg vanaf de Zuidwerflaan tot de Hofzichtlaan. Hierdoor is het gedurende deze tijd beperkt mogelijk om de wijk Marlot in en uit te rijden.
De Bezuidenhoutseweg is tussen 13:45 en 15:45 uur vanaf de C. Reinierszkade tot aan de Hofzichtlaan in beide richtingen gesloten.

TRAFFIC MEASURES BEZUIDENHOUT AND MARLOT ON  SUNDAY 28 MAY 2017

On Sunday 28 May, athletics club The Hague Road Runners organises the running race “The Royal Ten” for the 21st time. All three distances start and finish in front of the Sdu building on the Prinses Beatrixlaan, which will therefore be closed to all traffic in the direction to the city centre from 8 am to 6 pm. The City of The Hague issued a permit for this race and in order to provide the runners with a traffic-free passage, a number of traffic measures were taken in close consultation with the Haaglanden police force.

Marlot

The following streets in Marlot are closed to all traffic between 2:00 pm and 3:30 pm: Hofzichtlaan, Hoogwerflaan, Zuidwerflaan and the road parallel to Bezuidenhoutseweg between Zuidwerflaan and Hofzichtlaan. During this time there are limited possibilities to enter and leave the Marlot area.

Through this information letter we are trying to limit the inconvenience for you and we are asking your cooperation to make this athletics event successful. We appreciate your understanding in this matter and we hope that you will cheer the athletes on.

We apologise for any inconvenience this event may cause you. Further information on abovementioned traffic measures can also be found on http://www.sduroyalten.nl/informatie/verkeersomleiding

With kind regards,

The Royal Ten organization www.royalten.nl Tel:. 06-47003290