Month: February 2014

IMG_0792

Vlnr Zittend: Ineke de Jongste (secretaris), Mirjam Tirion (evenementen). Vlnr staand: Piet Hein Deiters (penningmeester en vice-voorzitter), Wouter Metz (beveiliging), Hans Nortier (voorzitter), Klaas Ruijg (beveiliging en parkflat liaison).

Tijdens de ALV op 25/02 is het nieuwe bestuur van de Marlot Vereniging aangetreden. Aftredend was Mark Vos die 14 jaar in het bestuur heeft gezeten waarvan het merendeel als beveiligings-coördinator. Zijn taken zijn overgenomen door Wouter Metz en Klaas Ruijg. Tevens is Piet Hein Deiters benoemd tot vice-voorzitter.

De notulen van de jaarvergadering zijn binnenkort opvraagbaar bij de secretaris van de vereniging.

panorama2

IMG_9683De nieuwe parkeerplaats vordert gestaag. Klik op de foto’s voor een groter beeld. De bovenste foto laat de complete ravage zien. Het parkeerterrein helemaal rechts begint al aardig vorm te krijgen, maar de aanleg van de tuin rondom de Marlotschool is nu in volle gang. De uit de kluiten gewassen taxus op het hoekje die helemaal over het pad hing is compleet opgeschoren. Een totaal andere aanblik. Je kunt er nu onderdoor lopen!

AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING MARLOT
Hotel De Bijhorst, Valkenhorstzaal,
Dinsdag 25 februari 2014
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2013
4. Jaarrekening 2013
  • toelichting penningmeester
  • verslag kascommissie
  • vaststelling jaarrekening 2013
  • decharge bestuur
5. Herbenoeming van de heren H.T. Postma en P.L.M. van Meeuwen tot voorzitter resp. lid van de kascommissie

6. Begroting 2014

7. Bestuurswisseling
Wegens vertrek naar het buitenland is mevr. M. Sjollema afgetreden.
De heer M. Vos is aftredend. Voorstel nieuwe kandidaten voor de portefeuille veiligheid: de heer W. Metz en de heer K. Ruijg, die tevens als vertegenwoordiger van de flats zal optreden.
Voorstel de heer P.H. Deiters te benoemen tot vice-voorzitter.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Na de vergadering volgt een voordracht door wijkagent Peter Hoogeveen: “Veiligheid in het Haagse Hout en in Marlot in het bijzonder – hoe kan het beter?”
Deze voordracht wordt gevolgd door een korte toelichting van het bestuur op de stand van zaken rond het Marlot Preventie Team.