Month: September 2007

Woensdag 19 september verzamelden zich 40 Marlot-dames voor het jaarlijkse Back to School Dinner. Albertine Jansen en Carla Blenke regelden dit jaar voor de 5e en laatste keer dit Marlot-uitje. Vanwege deze speciale gelegenheid zaten we dit jaar éénmalig superdeluxe te eten bij Restaurant Savelberg (voorheen: Vreugd & Rust) van Henk Savelberg. Ook Diana Savelberg zat als moeder in Marlot natuurlijk aan het diner. We hadden een aparte ruimte met grote ronde tafels. Het zag er allemaal prachtig uit. Na de borrel werd ons een zalig 6 gangen-menu  voorgeschoteld met de heerlijkste wijnen erbij. Henk, bedankt dat we dit een keer mee mochten maken met de Marlot-dames.

Albertine en Carla: Bedankt voor de organisatie de afgelopen 5 jaar!!! De organisatie voor de komende jaren is tijdens deze avond overgedragen aan Nathalie van der Ven en Marjon Sjollema.

Voor de foto’s klik hier

Op donderdag 11 oktober a.s. zal voor de 12e keer om de

Hanneke Kruize Bokaal

worden gespeeld op de Wassenaarse Golfclub Rozenstein.

 

Starttijden: 12.45 – 13.30 uur 

Maximum aantal deelnemers: 25

Spelvorm: Individueel stableford

Kosten diner: 27,50 euro

Golfers in het bezit van een NGF-kaart 2007 en met minimaal handicap 36 zijn van harte welkom.

Inschrijven bij:

Janka Sedee of Joseline de Vries

Inschrijving op volgorde van binnenkomst uiterlijk 5 oktober!!!

In het midden winnaar 2006 Bartho Plaat

De grote jaarlijkse Marlot Bridgedrive zal dit jaar plaatsvinden in Brasserie de Landbouw op

DINSDAG 9 OKTOBER 2007

 

 

· Verwelkoming 19.00 uur met een kopje koffie.

· Het bridgen start op 19.30 uur precies!

· Kosten deelname: € 7,50 per persoon.

· Consumpties zijn voor eigen rekening.

U kunt zich tot uiterlijk 30 september aanmelden bij :

· Tanja Rehm, Blauwe Kamerlaan 1,

· Janka Sedee, Hofzichtlaan 23

Of een e-mail te sturen naar rehm@caminorealwijnen.nl met duidelijke vermelding van uw naam en van uw eventuele partner uw adres en telefoonnummer (partner mag evt. een niet Marlottenaar zijn).

 

Vandaag zijn in een uur alle bomen in de Marlotlaan gekapt.  Op dit weblog werd reeds eerder melding gemaakt van de aangevraagde kapvergunning.

 

 

De bomen verkeerden wegens afnemende vitaliteit in een slechte staat.  De vernieuwing van de riolering in de Marlotlaan bood de mogelijkheid om tegelijkertijd de bestaande bomen te kappen.

Ter vervanging zijn reeds nieuwe sierkersen ( met een stamdiameter van 18 centimeter) besteld die naar verwachting in november worden geplant.

 

     foto’s Bas de Vries

Voor diegenen die de volledige juridische tekst van de uitspraak (zie hier) lastig vonden te begrijpen is door Hans Röell een samenvatting gemaakt.

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de vestiging van het Nationaal Automobiel Museum ( hierna: het NAM) op het landgoed Reigersbergen ongegrond verklaard op grond van o.m. de volgende overwegingen.

– de vestiging van het NAM maakt geen onaanvaardbare inbreuk op het beschermde stadsgezicht. Hiertoe is van belang dat in de plantoelichting hier aandacht aan is geschonken en dat ter zitting duidelijk is gesteld dat de aanwijzing als beschermd stadsgezicht met name ziet op de stedenbouwkundige bescherming van de woonwijk Marlot.

– ten aanzien van het bezwaar dat er geen serieuze afweging van verschillende locaties is geweest, dat de locatiestudie nimmer in de openbaarheid heeft plaatsgevonden en dat de keuze voor de locatie ten onrechte is gebaseerd op de wens van de initiatiefnemer van het NAM , wordt overwogen:

De gemeente heeft een onderzoek naar mogelijke geschikte locaties laten uitvoeren, dat in de plantoelichting is weergegeven. Aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek waarbij verschillende is in redelijkheid te stellen dat de gemeenteraad op basis van objectieve afweging heeft gekozen voor de locatie op het landgoed Reigersbergen. Het is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening dat het plan op verzoek van de initiatiefnemers is vastgesteld.  

– Het bezwaar tegen de aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden in het plangebied leidt niet tot het oordeel dat door de vestiging van het NAM deze waarden op onaanvaardbare wijze worden aangetast. Daarbij is van belang dat op de gekozen locatie een vervallen kwekerij is gevestigd en dat is gekozen voor een ondergrondse parkeergarage en een geconcentreerde bebouwing, waardoor voldoende ruimte wordt geboden aan groene functies.

– De realisatie van het NAM op (een gedeelte) van het landgoed Reigerbergen is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

De Raad van State heeft op 5 september 2007 uitspraak gedaan in het door “de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken” – mede namens de Vereniging Marlot – ingestelde beroep tegen het door Gedeputeerde Staten opnieuw goedgekeurde bestemmingsplan “Reigersbergen 1964, 1e partiële herziening (Natonaal Automobiel Museum)”.

Het ingestelde beroep is ongegrond verklaart en de gevraagde voorlopige voorziening afgewezen.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.