Month: March 2007

Fris opgeschilderd is de Eendenvilla weer te water gelaten.  Na de storm van 18 januari was de villa om haar twee ankers getold en dreef hulpeloos ondersteboven.  Middels een reddings operatie de volgende dag is de villa aan land gebracht en vervoerd naar de firma Sanifort om daar een opknapbeurt te krijgen.  Vermoedelijk komt er spoedig nog een anker bij om een herhaling van de kleine ramp in januari te voorkomen.  Inmiddels dobbert de villa weer rond in de vijver.  Aanvankelijk was er het idee om met een fikse hoeveelheid stro in de villa de eenden extra aan te moedigen om te gaan broeden.  Echter kenners hebben dit afgeraden en geadviseerd om de eenden zelf voor hun nestmateriaal te laten zorgen.  We wachten met spanning af.

foto’s Tanja Rehm

Het plan voor de bouw van het Nationaal Automobiel Museum bij de Rijksstraatweg in Den Haag loopt geen vertraging op, ondanks het feit dat de Raad van State (RvS) gisteren oordeelde dat de provincie Zuid- Holland op de verkeerde wijze toestemming heeft verleend voor de bouw.

Het besluit van het provinciebestuur is weliswaar vernietigd, maar Gedeputeerde Staten (GS) zullen waarschijnlijk binnen een maand opnieuw een besluit nemen dat wel aan de regels voldoet en de bouw was al stilgelegd tot september. Dat gebeurde vorige week, toen de rechter de vergunning die Den Haag had verleend voor het kappen van 1026 bomen schorste in verband met de vogels.

De uitspraak van de Raad van State van gisteren richt zich tegen de procedure die GS hebben gevolgd. Het besluit is niet geheel volgens de regels totstandgekomen. De zaak was aangespannen door de Vereniging Milieudefensie. Die zal de Raad van State binnenkort ver- zoeken de zaak in het kader van een bodemprocedure ook inhoudelijk te behandelen. Het automuseum is nu nog in Raamsdonksveer .

Klik hier de volledige tekst.  Let op!  het gaat hier om een uitspraak van de RvS over de herziening van het Streekplan en van het Bestemmingsplan.  De eerste is ongegrond en niet ontvankelijk verklaart, de tweede is wel toegekend.

Op 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmings plan “Reigersbergen 1964, 1e partiële herziening (Nationaal Automobiel Museum)” vastgesteld.
Tegen dit besluit hebben de vereniging “Vereniging Milieudefensie” en de vereniging “Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken” beroep ingesteld.

De uitspraak is nu, dat dit besluit genomen is in strijd met de aan de besluitvorming van verweerder te stellen minimale eisen.

Uitspraak Raad van State inzake herziening BESTEMMINGSPLAN

200602267/1.
Datum uitspraak: 21 maart 2007
Uitspraak in het geding tussen:
1. de vereniging “Vereniging Milieudefensie”, gevestigd te Amsterdam,
2. de vereniging “Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken”, gevestigd te Den Haag, en andere, appellanten, en het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, verweerder.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart de beroepen gegrond;
II. vernietigt het op naam van verweerder gestelde besluit, gedateerd 31 januari 2006, kenmerk DRM/ARB/05/6894A;
III. gelast dat de provincie Zuid-Holland aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 281,00 (zegge: tweehonderdeenentachtig euro) voor Milieudefensie en AVN en andere, ieder afzonderlijk, vergoedt.

Hier volgt de volledige tekst van de uitspraak van de rechter in zake de kapvergunning.  Klik hier voor het openen van een .pdf file waarvoor u Acrobat Reader nodig heeft. 

Helaas bevat de beslissing op pagina 4 een hinderlijke verschrijving die bij lezing aanleiding kan geven tot onbegrip omtrent hetgeen de rechter hier nu heeft bedoeld te zeggen.

Ter verduidelijking de onderstaande toelichting.

Het betreft de tweede alinea, derde regel, van pagina 4 waarin het woord “niet ” dient te worden vervangen door het woord “pas“.

De eerste zin van de tweede alinea moet dus worden gelezen als volgt. 

In artikel 9, eerste lid, van de Verordening van de gemeente Den Haag is bepaald dat aan een vergunning het voorschrift wordt verbonden dat niet tot vellen mag worden overgegaan, en de vergunning pas van kracht wordt, met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt.

Uitspraak rechtb. 12.03.07 / kapverg.website

RECHTER SCHORST KAPVERGUNNING 1027 BOMEN

BROEDVOGELSEIZOEN IN MARLOT REIGERSBERGEN GERED !!

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft hedenochtend uitspraak gedaan op het verzoek tot schorsing van de kapvergunning voor het vellen van 1027 bomen op het terrein van de voormalige kwekerij aan de Leidsestraatweg/ Benoordenhoutseweg. Op dit perceel wil de heer E. Louwman het Nationaal Automobiel Museum (NAM) bouwen.

Naar aanleiding van de aanvraag voor de kapvergunning hebben 135 personen ( waaronder liefst 117 inwoners van Marlot), een zienswijze bij de gemeente ingediend waarin bezwaar is gemaakt tegen het verlenen van de vergunning.

Desondank heeft de gemeente Den Haag bij besluit van 20 februari 2007 de gevraagde kapvergunning verleend . Op grond van deze vergunning mocht de bomenkap op 1 maart jl. beginnen.

De Vereniging Marlot, de stichting Haags Milieucentrum en de stichting Bewonersbelangen Reigersbergen Marlot hebben, mede namens de hieronder genoemde belangenorganisaties, bezwaar gemaakt tegen de verleende kapvergunning. Door middel van het indienen van een verzoek tot het treffen van een zogenaamde voorlopige voorziening is een spoedprocedure tegen de gemeente aangespannen, waarbij aan de rechtbank is verzocht om de uitvoering van de kapvergunning te schorsen.

Op donderdag 7 maart heeft de voorzieningenrechter de zaak behandeld.

Tijdens een bijna drie uur durende zitting werden partijen resp. hun advocaten in de gelegenheid gesteld hun bezwaren en standpunten over en weer uitvoerig toe te lichten. Onze bezwaren tegen de kapvergunning waren toegespitst op de volgende punten:

Het verlenen van de kapvergunning is strijdig met de bomenverordening en het bestemmingsplan, er is nog geen bouwvergunning, en de vergunning is in strijd met de Flora- en faunawet.

Dit laatste bezwaar werd met veel kennis van zaken toegelicht door de Haagse ornitholoog, Frederik Hoogerhoud. Als deskundige namens verzoekende partijen vertelde hij over zijn waarnemingen op 28 februari jl, waarbij tal van beschermde vogels naar zijn oordeel al een aanvang hebben gemaakt met de broedcyclus.

Vanochtend heeft de rechter uitspraak gedaan en bepaald dat de kapvergunning is geschorst tot 1 september 2007.

Op de website van Radio-TV-West staat informatie over de webcam die op het Marlotse ooievaarsnest gericht staat. Op de website van RTVWest staat het volgende: “Via Westonline kunt u de komende maanden het ooievaars-echtpaar in de Haagse wijk Marlot zelf in de gaten houden via deze webcam. En u kunt meedoen aan de ooievaarsprijsvragen rondom het WestNest!
Denkt u te kunnen voorspellen hoeveel eieren het stel gaat leggen? Of misschien raadt u wel de juiste dag waarop het eerste jong in het WestNest uit het ei zal kruipen! Stuur uw antwoord op een van deze twee vragen (of allebei!) naar westnest@rtvwest.nl en maak kans op een mooi prijzenpakket!
Bovendien geeft omroep West iedere maand een prijs aan de inzender van de opvallendste foto van ons ooievaarsstel. Dus als u in de buurt bent van het WestNest vergeet dan niet om uw camera mee te nemen! Ook alle foto’s kunnen naar westnest@rtvwest.nl gemaild worden!”


bron: rtvwest

Korte stand van zaken van de kap-, sloop- en bouwvergunning Nationaal Automobiel Museum

De plannen inzake het Nationaal Automobiel Museum houden ook de Vereniging Marlot op dit moment flink bezig. Vandaar even een korte update over de laatste ontwikkelingen. Er lopen momenteel de volgende procedures:

1) het oordeel in een bodemprocedure van de Raad van State over het besluit van Provinciale Staten om het streekplan te veranderen. Deze uitspraak wordt begin april verwacht.

2) het oordeel in een bodemprocedure van de Raad van State over het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van wijziging bestemmingsplan. Hiervoor is schorsing verleend, wat betekent dat het bestemmingsplan vooralsnog niet mag worden uitgevoerd.

3) de verlening van een kapvergunning, waartegen momenteel bezwaar open staat volgens de gebruikelijke 6 weken termijn. Het bezwaar heeft echter geen schorsende werking (van de kap vergunning mag gebruik worden gemaakt, ondanks lopende bezwaren).

4) een schorsingsverzoek, mede door de Vereniging Marlot ingediend, voor het gebruik van die kapvergunning tot 1 september a.s. wegens schending van de Flora en Fauna wet op grond van recente broed-inventarisatie in het gebied. Zie het persbericht hieronder.

5) de aanvraag van een sloopvergunning voor Leidsestraatweg 57. Hiertegen heeft de Vereniging  Marlot geen bezwaar gemaakt, wegens ontbreken goede argumenten om bezwaar te maken tegen sloop van de huidige gebouwen, die ook bij een blijvende groene bestemming van het gebied geen bijzondere waarde hebben.

6) de Gemeenteraad stelt voor om op grond van de “verklaring van geen bezwaar” van Gedeputeerde Staten d.d. 10 januari j.l. middels een artikel 19-procedure (vrijstellingsbevoegdheid) een bouwvergunning voor het NAM te verlenen. Indien dit zich daadwerkelijk voordoet, zal de Vereniging Marlot passende juridische stappen overwegen.

Met betrekking tot de kapvergunning, willen wij een ieder die destijds een zienswijze heeft ingediend, oproepen tevens bezwaar tegen de verlening aan te tekenen. Dat heeft weliswaar geen schorsende werking, maar wel een duidelijke signaalfunctie. Ten aanzien van de uitvoering van de kapvergunning, heeft de Vereniging, zoals hierboven aangegeven, een voorlopige voorziening aangevraagd. De voorziening (kort geding) moet leiden tot het verbod van de kapvergunning gebruik te maken, totdat het broedseizoen over is (1 september). Natuurlijk heeft de voorziening op dit moment slechts de functie om tijd te winnen, maar zolang de uitspraak van de Raad van State (zie hierboven onder 1. en 2.) er niet is, acht de Vereniging het opstarten van deze juridische procedure zinvol.

Broedseizoen zit boomkap in de weg

Vereniging voor Vogelbescherming Den Haag e.o.

Persbericht, 28 februari 2007

De voorgenomen kap van 1027 bomen op de voormalige kwekerij van Reigersbergen zal niet kunnen doorgaan. Dat beweert Frederik Hoogerhoud, ornitholoog en adviseur van de Haagse Vogelbescherming. “De vogels zijn al volop aan het zingen. Ik telde vanochtend op het kwekerijterrein  15 territoria van verschillende beschermde zangvogels. De Flora- en faunawet verbiedt het verontrusten en verstoren van beschermde vogels in hun broedcyclus”.

De voormalige kwekerij staat nog vol houtopslag, uitgegroeide coniferen en loofbomen die nu een ideale nestplaats bieden. “Vanwege het ruige terrein en de rust miegelt het hier van de vogels. De territoria zitten hier drie keer dichter op elkaar dan in het aangrenzende wandelbos van Reigersbergen.”

Hoogerhoud telde op het halve areaal van de kwekerij al  3 merels-, 4 zanglijsters-, 4 winterkoningen-, 1 kauwen-, 2 roodborsten- en 1 koolmezen territorium. Verder was er op het open gedeelte van het terrein een bosuil aan het fourageren. Dat zijn allemaal standvogels die hier hebben overwinterd.

Hoogerhoud verwacht niet dat de vogels zich nog laten verdringen door een eventueel koudefront. “De territoria zijn bezet. De plaatsen zijn verdeeld. De vogels schuiven niet meer op naar een volgend bosje. Verstoring betekent vernietiging van nestgelegenheid. En dat is bij wet verboden”.

De gemeente was voornemens om het terrein per 1 maart leeg te ruimen ten behoeve van de bouw van het Automobielmuseum. Oorspronkelijk was de boomkap ruim op tijd voor het broedseizoen gepland dat volgens de kapvergunning op 1 april begint. Door de klimaatverandering is het voorjaar een maand eerder ingevallen, waardoor de natuur al volop aan het ontwaken is.