Month: November 2005

Persbericht
21 november 2005

Bewoners Mariahoeve en Marlot woedend op gemeente om foute vraag om medewerking

Bewoners van Mariahoeve, Marlot en Reigersbergen alsmede natuur-, milieu- en cultuurhistorische organisaties hebben hun medewerking aan de Klankbordgroep Reigerbergen-Marlot opgeschort. Op 23 november vergadert deze door de gemeente in het leven geroepen Klankbordgroep. De agenda heeft bij de genodigden kwaad bloed gezet, omdat het bestuurlijke inspraakproces nog lang niet is doorlopen.

De gemeente heeft de directeur van het Automuseum uitgenodigd om met de organisaties te praten over de inrichting van het terrein dat 15.000 m2 beslaat en waar het automuseum gevestigd wordt. De bewoners zijn woedend: ing. R. Roel, voorzitter van het Wijkberaad Mariahoeve: “De gemeente doet alsof het al een voldongen feit is dat het museum er komt. Maar er is nog een lange weg te gaan. Begin volgend jaar staat het onderwerp pas op de agenda bij de Provincie”. J. de Vries, voorzitter van Wijkvereniging Marlot: “Wij hebben al aangegeven juridische procedures niet te schuwen. Den Haag is trots op haar groene imago. Laten we Landgoed Reigersbergen niet volbouwen”.

In een brief aan de gemeente hebben de organisaties laten weten hun medewerking mede op te schorten, tot het gehele traject is doorlopen, omdat bij de behandeling van de plannen van het automuseum bij de Gemeenteraad wethouder Bruins (VVD) deed voorkomen dat de plannen goed waren afgestemd met de Klankbordgroep Reigersbergen-Marlot. De organisaties voelden zich misbruikt.

Het plan voor de vestiging van een Nationaal Automobielmuseum op het landgoed Reigersbergen op de grens van Den Haag en Wassenaar is een initiatief van multimiljonair en Toyota-importeur de heer Evert Louwman. Het plan wordt door negen belangenorganisaties, verenigd in de Belangengroep Reigersbergen-Marlot, unaniem bestreden. De bezwaren van de Belangengroep tegen de gekozen locatie van het automuseum zijn als volgt samen te vatten: de vestiging van het automuseum vormt een grote aanslag op de cultuurhistorische, de natuurlijke en de ecologische waarde van de ruime omgeving.
Het automuseum krijgt een oppervlakte van 7000 m2 en een bouwvolume van 105.000 m3. Ter vergelijking, het landhuis “Instituut Clingendael” beslaat in totaal slechts 750 m2. De invloed die een dergelijke kolos op de omringende kwetsbare natuur heeft, reikt verder dan de begrenzing van het bouwkavel waarop het museum gepland staat. Overlast van licht, temperatuur, geluid en belemmering van de ecologische doorgang hebben directe gevolgen voor flora en fauna in het gebied. De landgoederen Reigersbergen en Marlot vallen bovendien binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht. Een cultuur-historisch kader dat hooguit beperkte bebouwing toelaat.

————————————————————————————————————-
Noot voor de pers
Voor nadere informatie: Aletta de Ruiter, Haags Milieucentrum, Groot Hertoginnelaan 203,
2517 ES Den Haag, Tel: 070-30.50.286

De Belangengroep Reigersbergen-Marlot wordt gevormd door de volgende organisaties:
Wijkvereniging Marlot- 1.100 leden; Wijkberaad Mariahoeve- 14.000 bewoners; Haagse Vogelbescherming- 1.200 leden; Groene Platform- 300 sympathisanten;, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o. (AVN)- 8.000 leden); Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging ‘s Gravenhage (KNNV)- 250 leden; Vereniging Vrienden van Den Haag- 1.400 leden; Stichting Bewonersbelangen Reigersbergen-Marlot, Haags Milieucentrum.

Brief aan het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden

Geacht College,

Op 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Den Haag het bestemmingsplan Reigersbergen 1964, 1e partiële herziening (Nationaal Automobiel Museum) vastgesteld. De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft in de procedure die tot goedkeuring van dit bestemmingsplan heeft geleid in zienswijzen en inspraakteksten bezwaar gemaakt tegen de vestiging van het Nationaal Automobielmuseum op het landgoed Reigersbergen. Eveneens zijn bedenkingen geuit tegen de goedkeuring van dit bestemmingsplan bij de provincie Zuid-Holland.

De bedenkingen van onze vereniging worden gedeeld door acht andere organisaties [1] die zich grote zorgen maken over de plannen van de gemeente Den Haag.

De Vereniging Marlot behartigt de belangen van de bewoners van Marlot (90% van de bewoners is lid van de Vereniging), een woonwijk die grenst aan het voormalige landgoed Reigersbergen. Het bestuur van de vereniging is door de algemene ledenvergadering van 29 maart 2004 en 21 maart 2005 gemachtigd om datgene te doen wat nodig is om de komst van het automobielmuseum in Reigersbergen te voorkomen.

Alvorens onze bedenkingen kenbaar te maken wil het bestuur opmerken dat de bewoners van Marlot verbijsterd zijn over het feit dat het college en de raad akkoord zijn gegaan met de realisatie van het automobielmuseum op deze locatie. Niet alleen vanwege inhoud maar ook vanwege de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen. In overleg met bewoners- en belangenorganisaties en omwonenden is een aantal jaren gesproken over de ontwikkelingsvisie Reigersbergen-Marlot. In de discussie hierover is gepleit voor verbetering en behoud van de landschappelijke, groene functies van het gebied. In de ontwikkelingsvisie is afgezien van de herbouw van het landgoed Reigersbergen. Dit landhuis lag overigens op een andere locatie dan de voor het automobielmuseum gekozen plek. Op die plek was de voormalige warmoezerij gevestigd. Terwijl de gemeente enerzijds overleg voerde met belanghebbenden over de ontwikkelingsvisie werden in het geheim plannen gesmeed om de komst van het automobielmuseum te realiseren. Als participanten in het planproces vinden wij dat onze bijdragen door de gemeente volledig zijn miskend en zijn zeer teleurgesteld over de hele gang van zaken.


Bedenkingen

De locatie waarop het voorgestelde plan betrekking heeft, is onderdeel van een groter gebied, waarop geldende plannen en maatregelen van toepassing zijn die zich alle verzetten tegen de door de gemeente vastgestelde partiële herziening van het bestemmingsplan uit 1964. Naast het Streekplan Zuid-Holland West noemen wij het Structuurplan van het Stadsgewest, de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht op grond van de Monumentenwet en de status van Belvedèregebied. Bovendien valt de locatie buiten de rode contour.

Inmiddels is in het kader van het vooroverleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening het Voorontwerp bestemmingsplan Marlot-Reigersbergen door de gemeente Den Haag in procedure gebracht. Aanleiding tot het opstellen van dit plan is het besluit van 6 september 1996 van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, waarbij Marlot en Reigersbergen met inbegrip van de locatie voor het automobielmuseum, zijn aangewezen tot beschermd stadsgezicht. De begrenzing van dit plangebied hangt samen met de grenzen van het beschermde stadsgezicht Marlot-Reigersbergen. De locatie voor het automobielmuseum is buiten dit voorontwerp gehouden. Het gehele gebied dient echter in zijn samenhang te worden bekeken en dan is het evident dat een industrieel gebouw als een automobielmuseum zéér verstorend werkt.

De landgoederenzone Den Haag-Wassenaar is met Clingendael, Oosterbeek, Oostduin en Arendsdorp en met Marlot en Reigersbergen van grote cultuurhistorische betekenis. Destijds is in de Ontwikkelingsvisie 2003 – 2012 voor Marlot en Reigersbergen afgezien van herbouw van het landhuis op Reigersbergen. Dit landhuis, dat in de jaren ’40-’45 van de vorige eeuw is geamoveerd, was op een andere locatie gelegen dan de voor het automobielmuseum gekozen plek. Op die plek was de voormalige warmoezerij van Reigersbergen gevestigd. De landgoederenzone vormt een schakel in het landschap tussen duinen, landgoederen en het meer landinwaarts gelegen veenweidegebied. Marlot en Reigersbergen maken deel uit van de landgoederenzone Den Haag-Wassenaar een van de acht deelgebieden in Den Haag waar speciale aandacht wordt besteed aan versterking van de groenstructuur. In de landgoederenzone zal toekomstige planontwikkeling in belangrijke mate gericht zijn op het conserveren van de cultuurhistorische kwaliteiten, het versterken van verbindingen voor natuur en recreatie en het verhogen van belevings- en gebruikswaarde (vigerend Groenbeleidsplan gemeente Den Haag). Hierin past geen automobielmuseum van deze omvang (7000m2, 15 tot 20 meter hoog).

Na vele verzoeken hebben we uiteindelijk de verkenning die in 2002(!) door de gemeente is gedaan naar mogelijke locaties voor het automobielmuseum ontvangen. Hierin missen we de onderbouwing voor de locatiekeuze Reigersbergen. De Vereniging Marlot kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de “sterke en nadrukkelijke voorkeur van de initiatiefnemer” hierbij doorslaggevend is geweest.

Het museum is op de voorgestelde locatie niet of slecht met openbaar vervoer bereikbaar. De meeste bezoekers (autoliefhebbers !!) zullen per auto komen en de verwachting dat zij een bezoek aan het museum zullen combineren met een bezoek aan de stad is uiterst speculatief.

De voorgestelde realisatie van een parkeergarage onder het automobielmuseum verdraagt zich niet met artikel 13 van het Besluit luchtkwaliteit (artikel 20 nieuw) waarin wordt bepaald wat de grenswaarden voor fijn stof mogen zijn. De te verwachten concentraties fijn stof in de garage zullen deze grenswaarden overschrijden. Bovendien komt tegenover het geplande automobielmuseum hoogstwaarschijnlijk de Amerikaanse ambassade die eveneens veel verkeer zal aantrekken.

Samenvattend

De Vereniging Marlot is van mening dat onze bezwaren tegen de komst van het automobielmuseum op de kwekerijlocatie van het landgoed Reigersbergen nog steeds gegrond zijn en niet of nauwelijks door de gemeente zijn weerlegd.


[1] Wijkberaad Mariahoeve, Haagse Vogelbescherming, Groene Platform, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s Gravenhage e.o. (AVN), Koninklijke Natuurhistorische Vereniging (KNHV), Vereniging Vrienden van Den Haag, Stichting Bewonersbelangen Reigersbergen-Marlot, Haags Milieucentrum


Vandaag, vrijdag 4 november worden op verschillende locaties in Den Haag vijftien zieke kastanjebomen gekapt. Deze kastanjebomen zijn onherstelbaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Het gemeentebestuur heeft enkele maanden geleden aangekondigd, dat het kappen van ernstig zieke kastanjebomen onvermijdelijk is. Op advies van COBRA boomadvies, die in opdracht van de gemeente uitgebreid onderzoek heeft gedaan, is definitief besloten om tot kap van deze zieke bomen over te gaan. Voor het kappen maakt de Burgemeester gebruik van zijn bevoegdheid om over te gaan tot noodkap. De bewoners en ondernemers in de directe omgeving van de te kappen bomen worden hierover geïnformeerd.


Korte Vijverberg
Onder de vijftien te kappen kastanjebomen zijn vier bomen op de Korte Vijverberg, bij de Hofvijver. Omdat de oorzaak van de kastanjeziekte nog niet vast staat en er daardoor ook nog geen methode is om de ziekte te bestrijden, is besloten om op vrijkomende plekken nog geen nieuwe bomen te planten. De gemeente Den Haag streeft ernaar om uiterlijk eind 2006 nieuwe bomen te planten.

Kastanjebloedingsziekte
De gemeente Den Haag is initiatiefnemer van het landelijk en internationaal onderzoek naar de kastanjeziekte vanuit de werkgroep Aesculaap. Uit de huidige stand van het onderzoek blijkt, dat een bacterie-infectie in verband gebracht wordt met de ziekte. Het landelijke beeld is dat de laatste maanden veel bomen aan de ziekte bezwijken. In september 2005 heeft de gemeente Den Haag de tweede inventarisatie uitgevoerd naar de omvang van de kastanjebloedingsziekte. Toen bleek dat in een half jaar tijd het aantal ernstig aangetaste bomen snel is toegenomen, van ongeveer 60 naar 243 bomen tot nu toe.

Steekproef
Het recent uitgevoerde onderzoek toont daarnaast aan, dat de komende drie maanden nog eens 30 andere ernstig zieke kastanjebomen verwijderd moeten worden. De gemeente Den Haag doorloopt hiervoor de reguliere kapvergunningprocedure. De overige 200 ernstig aangetaste kastanjebomen worden nauwlettend gevolgd via een intensief monitoringsprogramma. De komende weken wordt een steekproef gedaan naar de aard, ernst en omvang van de ziekte bij kastanjebomen in bossen, parken en de terreinen die niet in beheer zijn bij de gemeente. De resultaten van deze steekproef zijn begin december 2005 beschikbaar.

Veiligheid
De komende periode is er ook extra aandacht voor de veiligheidsaspecten. De geregistreerde kastanjebomen worden elk jaar twee maal gecontroleerd. Voor de 243 ernstig aangetaste kastanjebomen geldt een extra maandelijkse controle. Op dit moment is de verwachting dat een groot deel van deze zieke bomen binnen een jaar gekapt moet worden.

Aanvullende informatie over de kastanjebloedingsziekte is terug te vinden op www.denhaag.nl/bomen onder Ziekten en plagen.