Month: August 2005

De vereniging Marlot heeft de volgende bezwaren tegen de komst van het automuseum:

  • In het vigerende streekplan Zuid-Holland West, vastgesteld op 19 februari 2003, is het gebied aangeduid als “Openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen” en tevens voorzien van de aanduiding “Beschermd stads-of dorpsgezicht”. De voorgestelde bestemmingsplanwijziging is pas mogelijk na wijziging van het streekplan. Het bestuur is van mening dat de huidige aanduiding van kracht dient te blijven.
  • In het vigerende bestemmingsplan heeft het betreffende terrein als bestemming park en plantsoen. In het voorontwerp wordt het terrein gekenmerkt als “een witte vlek in de ontwikkelingsvisie” hetgeen niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en ook niet strookt met hetgeen in de ontwikkelingsvisie is vastgelegd.
  • Het terrein zoals in het (nieuwe) plan is aangegeven is groter dan het huidige terrein van de kwekerij en bestrijkt ook een deel van het groengebied Reigersbergen. De door u voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan betekent een ernstige en onherroepelijke aantasting van een eeuwenoud landgoed.
  • Het verwachte bezoekersaantal is maximaal 50.000 hetgeen enorme verkeers-en parkeerproblemen oplevert zeker gezien de beperkte geplande parkeerruimte (125 parkeerplaatsen). Het is niet te verwachten dat veel bezoekers aan een automuseum met het openbaar vervoer zullen komen. De parkeergelegenheid op het terrein zal derhalve onvoldoende zijn en de kans is groot dat de bezoekers zullen uitwijken naar de omliggende wijken zoals Marlot.
  • De schatting van het aantal bussen ligt tussen één en zes per dag (grote marge!). De bussen zouden mogelijk elders in een wijdere omgeving van het museum geparkeerd kunnen worden volgens het plan. Het ligt voor de hand dat deze bussen onder andere in de wijk Marlot zullen worden geparkeerd.
  • In de voorschriften behorende bij het voorontwerp bestemmingsplan Reigersbergen 1964, 1e partiële herziening, staat dat de gebouwde parkeervoorziening ondergronds dient te worden gerealiseerd in maximaal twee lagen. Hoe is dit te rijmen met het plan en met de bestaande problematiek met betrekking tot de grondwaterstand?
  • Het voorstel om de toename van de recreatiedruk zoveel mogelijk af te leiden naar het landgoed Marlot is in tegenspraak met de ontwikkelingsvisie waarin juist is uitgesproken dat toename van recreatiedruk niet wenselijk is. Dit wordt door de vereniging Marlot onderschreven.


Dit is een experiment. Iedereen kan nu meedoen in de wijk Marlot via het Internet! Opmerkingen, nieuwtjes kunnen hier rechtstreeks geplaatst worden. Stuur een e-mail met of zonder foto’s naar webmaster@marlot.nl